Archive for October 2014

การระงับการใช้ข้อมูลทะเบียนและการยกเลิกทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากร หรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร

October 15, 2014

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 28 /2555

เมื่อผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก/หรือบุคคล พบว่าตนเอง ไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ในระบบไร้เอกสารของกรมศุลกากร (e-Customs) ได้

และมีข้อผิดพลาดตอบกลับมาจากระบบ e-Customs ของกรมศุลกากร คือ COMPANY TAX NUMBER EXPIRE

ตามประกาศฯ  ส่วนที่ 4 การระงับการใช้ข้อมูลทะเบียนและการยกเลิก ฯ (ข้อ 6. 2) กล่าวไว้ว่า

การระงับการใช้ข้อมูลจะเกิดขึ้น เมื่อผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก ไม่มีการผ่านพิธีการศุลากร หรือดำเนินการในกระบวนการศุลกากรติดต่อกันเป็นระยะเวลา

  • กรณีส่วนบุคคล กำหนดไว้ 6 เดือน
  • กรณีนิติบุคคล กำหนดไว้ 1 ปี

ในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป กรมศุลกากร จะระงับการใช้งาน

วิธีแก้ไข

ให้ยื่นแบบคำขอต่ออายุตามแบบคำขอต่ออายุการลงทะเบียน (ยื่นแบบแนบ 10) ที่ฝ่ายทะเบียน ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร

ที่มา

กรมศุลกากร

http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/library+cus501th/internetth/9/9_2/8a019574afbe37ca2061c5c9c86bcbf7

Advertisements